Valentýnská fotosoutěž

soutěž pořádaná na Facebook stránce www.facebook.com/storexfst

Soutěž byla ukončena

Pravidla soutěže “Valentýnská fotosoutěž” pořádané na Facebook stránce www.facebook.com/storexfst

Pořadatel soutěže

Storex FST, spol. s r.o., Žižkova 864/73, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 63146801

Doba trvání soutěže

Soutěž je realizována v termínu 03. 02. 2022 – 15. 02. 2022 (včetně uvedených dnů) na území České republiky.

Podmínky účasti

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku.

Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky. Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na Facebooku a být fanouškem na sociální síti Facebook.com na stránce www.facebook.com/storexfst

Pravidla soutěže

Podmínkou účasti v soutěži je vložení fotografie do komentáře pod soutěžní příspěvek. Na fotografii musí být zachycen soutěžící s vozidlem. Soutěžní příspěvek musí soutěžící sdílet na svém profilu.

Výhercem soutěže se stává komentář pod oficiálním soutěžním příspěvkem pořadatele, který za dobu trvání soutěže nasbírá nejvíce like v podobě srdíček.

Výhra v soutěži

Výherce v této soutěži získá:

  • balíček výrobce Honor obsahující bezdrátová sluchátka, termohrnek a kovový držák/prstýnek na telefon
  • kompletní přezutí jednoho osobního vozidla ZDARMA včetně vyvažovacího materiálu v období od 16.02.2022 do 31.05.2022 na kterékoliv prodejně pořadatele. V případě použití ventilů si zákazník hradí cenu sám.

Výherce soutěže bude oznámen na Facebook stránce www.facebook.com/storexfst nejpozději 16.02.2022.

Výherce bude vyzván, aby se ohlásil k výhře do zpráv Facebook stránky nejpozději do 28. 02. 2022 (včetně tohoto dne), aby se výherce domluvil s pořadatelem na vyzvednutí výhry. V případě, že se výherce neohlásí do tohoto termínu, ztrácí nárok na výhru.

Výhry z této soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné soutěžící. Výherce nemá nárok na kompenzaci výhry formou peněz.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Vstoupením na internetovou adresu www.facebook.com/storexfst vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích pravidel a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách www.facebook.com/storexfst. Účastí v této soutěži dává každý soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu soutěže, souhlas s užitím těchto údajů na webových stránkách pořadatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.

Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že pořadatel porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí soutěže jsou nebo mohou být autorská díla soutěžících, uděluje také tímto každý soutěžící (resp. účastník soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí pořadatelem pro marketingové účely spojené s touto soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem. Dále soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě komentáře, který vytvoří a předá do soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže a dle těchto pravidel.

Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.

Další pravidla

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných praktik, které poukazují na zneužívání soutěže.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na oficiálních webových stránkách pořadatele – www.storex.cz. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook a se společností Facebook nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook.

V Ústí nad Labem dne 03. 02. 2022