Ochrana osobních údajů

- v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti Storex FST, spol. s r.o.

(Žižkova 864/73, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 63146801)
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

aktualizace ke dni: 25.05.2018


Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevenou důvěru a za poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely společnosti Storex FST, spol. s r.o. (dále jen Storex FST). Níže přinášíme podrobné informace související s udělením souhlasu.

Vzhledem k požadavkům nové evropské legislativy pro oblast ochrany osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679), která vstupuje v účinnost od 25.5.2018 od Vás potřebujeme souhlas v nové podobě, abychom i po tomto datu mohli zajistit nabídku našich služeb a produktů, které budou nejlépe splňovat Vaše přání a požadavky, a naopak Vás nezahlcovali nabídkami, které by Vás nemusely zaujmout.

1. Jaké informace zpracováváme pro marketingové účely společnosti Storex FST?

Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují: jméno a příjmení (u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), kontaktní údaje, údaje vztahující se k vozidlu, na kterém byl prováděn servisní úkon a informace o využívání produktů a služeb (nákupní historii), dále pak údaje o poskytnutí tohoto souhlasu včetně informací o jeho případném odvolání.

Identifikační údaje zákazníka, vozidla – na kterém byl prováděn servisní úkon

Zejména jméno, příjmení (u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), případně RZ vašeho vozidla a informaci k výrobci a modelové řadě

Kontaktní údaje

Zejména poštovní adresa, telefon a/nebo e-mail

Informace o využívání produktů a služeb

Pro lepší cílení v našich kampaních využíváme informace o tom, jaké produkty nebo služby jste u nás v minulosti využil a zda je využíváte i nadále.

Informace z telefonických rozhovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a námi

V případě, že dojde k navázání kontaktu ať už z Vaší nebo naší strany, a to jak osobně, telefonicky nebo e-mailem a vyplyne-li z této vzájemné interakce nějaká důležitá informace, která by mohla pomoci při sestavování cílené nabídky, můžeme si tuto informaci uložit do našeho interního počítačového systému v podobě strukturované poznámky, a to například to, o čem jsme se spolu hovořili nebo jak jste reagoval na nabídku produktu – ať nám to nemusíte příště znovu opakovat.

Informace ze sociálních sítí

Při realizaci našich marketingových kampaní pracujeme například i s Facebookem („FB“). Data, která zveřejňujete na svojí hlavní stránce, u nás neskladujeme, ale využíváme je k lepšímu zacílení našich kampaní prostřednictvím služby od FB, tj. FB je pro nás jen kanálem k oslovení s přidanou službou zacílení. Pro lepší představu to funguje asi takto: do aplikace FB předáme e-mailové adresy našich klientů a spárujeme je s e-mailovými adresami, které uvádějí uživatelé na svých FB profilech. Pokud nastane shoda, na tyto klienty se aplikují další filtry, které si v aplikaci nadefinujeme (například „má dítě“, „rád cestuje“, „má mnoho přátel“ apod.). Výsledkem je, že těmto FB uživatelům se na jejich stránce zobrazí naše reklama.

Externí zdroje

Naše interní počítačové systémy využívají zejména pro urychlení přenosu dat i informace z externích zdrojů. Jedná se zejména o veřejně dostupné rejstříky, například: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů, registr dlužníků, profesní registry apod.

2. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

Údaje zpracovávané v rámci souhlasu pocházejí z různých zdrojů. Nejčastěji je poskytne sám klient. V celé řadě případů si údaje k dalšímu zpracování vytváří společnost Storex FST (analýzy, reporty apod.). Využíváme i další informace, které získáme o zákazníkovi v rámci naší činnosti z veřejných zdrojů (například veřejné seznamy a rejstříky, internetové aplikace, sociální sítě, jiné veřejné informační zdroje).

3. Pro jaké účely tento souhlas udělujete?

Účelem zpracování osobních údajů se rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných společností Storex FST, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, dále marketingové zpracování a případné analýzy s cílem přizpůsobit nabídku potřebám zákazníka a zkvalitnit poskytované služby. Ke komunikaci využíváme těchto kanálů – klasickou poštu, e-mail, telefon, SMS. Samotnému použití informací předchází jejich zpracování, jedná se zejména o tzv. marketingové zpracování dat. Pod tím si můžete představit statistické a matematické analýzy s cílem získat vhled do chování klienta a odhadnout jeho budoucí chování či obchodní potenciál, dále pak reporting apod. Zpracování může být jak manuální, tak automatizované.

4. Komu souhlas udělujete?

Váš souhlas udělujete společnosti Storex FST, spol. s r.o. – IČO 63146801

5. Kdo může Vaše údaje zpracovávat?

Regulace ochrany osobních údajů umožňuje, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatel osobních údajů je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje. Tento postup používá v některých případech i společnost Storex FST při zpracování osobních údajů pro marketingové účely. V těchto případech je smluvně i regulací garantována stejná ochrana Vašich údajů, jako je tomu ze strany Storex FST. Mezi zpracovatele, které společnost Storex FST využívá pro zpracování osobních údajů pro marketingové účely, patří:

– Ing.Tomáš Mikulenka (IČO: 66075653, 17. listopadu 604/2, 400 10 Ústí nad Labem)

6. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Souhlas udělujete společnosti Storex FST jen jednou a zůstává v platnosti a účinnosti primárně po dobu, než souhlas odvoláte. Údaje o tom, že jste nám souhlas udělil či jej odvolal, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu po odvolání souhlasu za účelem prokázání, na jakém základě jsme Vám nabídku produktů či služeb předávali.

V případě, že se naším zákazníkem nestanete (tj. nebude založen smluvní vztah se společností Storex FST), bude Váš souhlas platit 1 rok od jeho udělení. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný souhlas.

7. Jak můžete souhlas udělit?

Souhlas můžete udělit osobně v prodejní síti společnosti Storex FST. Souhlas obsahuje dvě políčka: „Souhlasím“ a „Nesouhlasím“. Zaškrtnutím políčka „Souhlasím“ a podpisem dokumentu poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů k marketingovým účelům společnosti Storex FST (viz bod 4.). Zaškrtnutím políčka „Nesouhlasím“ a podpisem dokumentu vyjadřujete nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely společnosti Storex FST (viz bod 4.) v rozsahu definovaném dokumentem. Pokud využíváte našich služeb jako fyzická osoba – nepodnikající i jako fyzická osoba – podnikatel stačí nám od Vás jeden souhlas. Tento se vztahuje k oběma subjektům.

8. Jak můžete svůj souhlas odvolat?

Souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat, a to na kterékoliv z prodejen společnosti Storex FST. Neudělení souhlasu nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na smluvní vztah mezi zákazníkem a společností Storex FST ani na využívání jejích produktů a služeb, pro které není tento souhlas potřebný. Souhlas můžete odvolat na kterékoliv z prodejen společnosti Storex FST. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům, a to ani na základě případně dříve udělených marketingových souhlasů nebo případných specifických marketingových souhlasů. Tyto případné další marketingové souhlasy tedy rovněž budeme považovat za odvolané.

9. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud byste zjistil nebo se domníval, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn požadovat po nás vysvětlení, případně požadovat, abychom odstranili takto vzniklý závadný stav.

Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů udělený naší společnosti, můžete nás kontaktovat zasláním e-mailu na gdpr@storex.cz.